Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Keresés
Close this search box.

Tartalom

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
 2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
 3. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI
 4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
 5. ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI
 6. REGISZTRÁCIÓ
 7. MEGRENDELÉS
 8. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA
 9. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS
 10. FIZETÉSI FELTÉTELEK
 11. FIZETÉSI MÓDOK
 12. BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG
 13. SZAVATOSSÁG
 14. JÓTÁLLÁS, GARANCIA
 15. PANASZKEZELÉS
 16. AZ ELÁLLÁS JOGA
 17. FELELŐSSÉG
 18. SZELLEMI TULAJDON
 19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Nordik Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a plum.hu és nordik24.com Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy a Honlapon elérhetővé tett termékeket Szolgáltató üzletszerűen értékesítse.

Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Amennyiben Ügyfél az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. Amennyiben az Ügyfél a Ptk. és az Fgytv. szerint fogyasztónak minősül, úgy az ügyletből eredő fogyasztói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képező Fogyasztóvédelmi tájékoztatás és Elállási nyilatkozatminta útján adja meg.

A Honlap szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi Ügyfele jogosult igénybe venni, amennyiben a Honlapon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Nordik Magyarország Kft.

Székhely: Magyarország, 8200 Veszprém, Erdész utca 4.

Cégjegyzékszám: 19-09-511849

Adószám: 13546942-2-19

Telefonos elérhetőség: +36-88-326-006 (8.30-17.00 óráig)

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

Bankszámlaszám: CIB Bank: 10700268-43051700-51100005

A panaszkezelés helye megegyezik az eladási hellyel és az egyéb, fent megadott elérhetőségekkel.

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2.1.    A Szolgáltató által nyújtott termékek megvásárlása elektronikus úton leadott ajánlatkéréssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.2. Ügyfél az adott termék vásárlására vonatkozó ajánlatát a vonatkozó adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, e-mailen vagy a honlapon a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással küldi meg Szolgáltató részére. A Szolgáltató az Ügyfél ajánlatát egy visszaigazoló e-mail útján fogadja el, amely kifejezetten tartalmazza a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatát. Amennyiben az Ügyfél ajánlata egyedi rendelést is tartalmaz, vagy a termék emblémázására is kiterjed, úgy az „Megrendelés elküldése” csak ajánlatkérésnek minősül, amelyet a Szolgáltató ajánlatának kiküldése, majd az ajánlat Ügyfél általi elfogadása követ (a szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre a felek között). A felek között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a szerződést iktatja a megrendelésekkel együtt, melyek utóbb hozzáférhetők a jogszabályban meghatározott ideig.

2.3. Az áruk, termékek tulajdonjoga a vételár teljes megfizetéséig a Szolgáltatót illeti.

2.4. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van. Adott esetben kérjék a Nordik Magyarország Kft. segítségét. Adott termékek használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.

2.5. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

 

3. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

3.1.    Szolgáltató kötelezettsége jelen ÁSZF-nek megfelelően, az árut szolgáltatni, az áru tulajdonjogát átruházni és – szükség szerint – az árura vonatkozó minden okmányt átadni. A teljesítés helye – amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik vagy a Felek eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató székhelye. A termékekhez tartozó dokumentációk, biztonsági adatlapok letöltéséről jelen ÁSZF 7.2. és a 7.3. pontjában talál részletes leírást.

3.2. A megrendelés során a „Szállítási cím” megadása esetén Szolgáltató köteles az árut az Ügyfélhez továbbítani, illetve annak továbbításáról gondoskodni a megrendelés során az Ügyfél által a „Szállítási mód” alatt megjelölt módon. A fuvarozás – Honlapon feltüntetett díját – Ügyfél viseli. Az áru jelen pontban meghatározott módon történő átvétele esetén Ügyfél a megrendelés során az alábbi fizetési módok közül választhat: banki átutalás, bankkártyás fizetés.

3.3.   Szolgáltató köteles az árut a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és leírás szerint, valamint a szerződés előírásainak megfelelően tárolt, illetve csomagolt módon szolgáltatni.

3.4.   Amennyiben Ügyfél a megrendelés során „egyedi emblémázási ajánlatot kér”, és az ezt követő ajánlattétel és ajánlat elfogadást útján jön létre a szerződés, úgy a szerződés tárgyát a Szolgáltató az Ügyfél által megadott és a Szolgáltató által elfogadott emblémázás szerint köteles szolgáltatni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az így előállított terméket kifejezett kérésére állították elő (egyedi termék), így az a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. c) pontja szerinti terméknek minősül.

3.5.   Amennyiben az Ügyfél a megrendelés során „egyedi rendelésű termékajánlatot” kér, az ezt követő ajánlattétel és ajánlat elfogadás útján jön létre a szerződés, úgy a szerződés tárgyát a Szolgáltató az Ügyfél által megadott és Szolgáltató által elfogadott minőségben és mennyiségben szerint köteles szolgáltatni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az így előállított terméket kifejezett kérésére állították elő (egyedi termék), így az a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. c) pontja szerinti terméknek minősül.

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1.    A Honlapon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontig szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megadott címre szállíttatjuk ki a terméket a rendelést követő munkanapon, amennyiben a rendelés az azt megelőző munkanapon 11 óráig megérkezik hozzánk.

4.2.   A megrendelt árut a Szolgáltató a megrendelést követő Nordik Magyaroszág Kft. általi visszaigazoló e-mailben meghatározott szállítási időn belül köteles szolgáltatni, a szállítási idő a vételár teljes kiegyenlítését követő nap kezdődik. Ettől eltérő eset a partnereink számára egyedi szerződésben foglalt kondíciók. A szállítás fuvarozó cég igénybevételével, kivételesen saját fuvareszközzel történik. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni, kivéve, ha erre vonatkozóan a felek külön írásban megállapodnak.

4.3. Amennyiben egy Ügyfélnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig a kiszolgálást a Szolgáltató szüneteltetheti, az újabb rendelés kiegyenlített vételárát a korábbi tartozásba beszámíthatja. Az Ügyfél a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A tartozások behajtásából származó valamennyi költséget az Ügyfél viseli.

4.4.   Az Ügyfél köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni darabszám és minőség szerint, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni (lehetőség szerint fényképes dokumentációval ellátva).

4.5.   Az Ügyfél köteles rendelésének ellenértékét megfizetni előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel a megrendelés visszaigazolását vagy az ajánlat Ügyfél általi elfogadását követően. Banki átutalásos fizetési lehetőség kizárólag szerződött partnerek számára lehetséges, az egyedi szerződésben foglalt időpontig. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.6.   A jelen pontban szereplő valamennyi szállítási feltétel az esetlegesen e-mailen, telefonon és személyesen leadott rendelésekre egyaránt vonatkozik.

4.7.   Az elháríthatatlan és előre nem látható külső okból (vis maior) bekövetkező szállítási hibákért nem tudunk felelősséget vállalni, ám minden lehetséges segítséget megadunk ügyfeleinknek.

4.8.   A leszállított áruk, termékek tulajdonjogát a vételár teljes megfizetéséig fenntartjuk.

4.9.   A kiszállítás díja súly alapú („Weight Based Shipping”) Magyarország területén:

Bruttó tömeg (kg)Nettó összeg (Ft)
0-1 kg1642
1-3 kg1683
3-5 kg1812
5-10 kg2328
10-15 kg2584
15-20 kg2844
20-25 kg3102
25-30 kg3360
30-40 kg3747
40-50 kg4650
50-60 kg5167
60-70 kg7749
70-80 kg10332
80-90 kg12912
90-100 kg15495
100-110 kg16792
110-120 kg18083
120-130 kg19374
130-140 kg20667
140-150 kg23251

A szállítási díj a webáruházban a rendelés elküldése előtti űrlapon (kötelezően) választható, és a megrendelés részleteiben, valamint a rendelés elektronikus visszaigazolásában is minden esetben megjelenítésre kerül.

Webáruházas nettó 100.000 Ft feletti megrendelés esetén, a kiszállítás költségét mi vállaljuk!

MPL szállítás esetén:

 • Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

Minden MPL szállítással rendelt csomaghoz 25.000 Ft technikai költséget számítunk fel, illetve nincs lehetőség ingyenes kiszállításra.

 

5. ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

5.1.    Ügyfél jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles megfizetni a vételárat és átvenni az árut.

5.2.   Vételár megfizetése. Az Ügyfél ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. Ügyfélnek – ha a Felek máshogy nem állapodnak meg vagy jelen ÁSZF-ből más nem következik – a fizetést azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Szolgáltató jelen ÁSZF-nek megfelelően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az árut. A Szolgáltató a fizetést az áru, illetve az okmányok átadásának feltételévé teheti.

5.3.   Az Ügyfél az áruk megvizsgálása hiányában is köteles megfizetni a vételárat. A Szolgáltatóval régebbi üzleti kapcsolatban lévő, rendszeres Ügyfelek esetén – külön megállapodás alapján – lehetőség van a vételár jelen ÁSZF-től eltérő időpontban történő utólagos, vagy határidőre történő megfizetésére is.

5.4    Amennyiben Ügyfél a megrendelés során „egyedi emblémázási ajánlatot kér”, és az ezt követő ajánlattétel és ajánlat elfogadást útján jön létre a szerződés, úgy a szerződés tárgyát a Szolgáltató az Ügyfél által megadott és a Szolgáltató által elfogadott emblémázás szerint köteles szolgáltatni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az így előállított terméket kifejezett kérésére állították elő (egyedi termék), így az a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. c) pontja szerinti terméknek minősül. Az „egyedi emblémázott” termékeket az Ügyfél köteles teljes mennyiségben átvenni és annak teljes vételárát megfizetni.

5.5.   Amennyiben az Ügyfél a megrendelés során „egyedi rendelésű termékajánlatot” kér, az ezt követő ajánlattétel és ajánlat elfogadás útján jön létre a szerződés, úgy a szerződés tárgyát a Szolgáltató az Ügyfél által megadott és Szolgáltató által elfogadott minőségben és mennyiségben szerint köteles szolgáltatni Ügyfél tudomásul veszi, hogy az így előállított terméket kifejezett kérésére állították elő (egyedi termék), így az a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. c) pontja szerinti terméknek minősül. Az „egyedi rendelésű termékeket” melyeket a Szolgáltató kifejezetten az Ügyfél ajánlata alapján gyártatott vagy készletezett, az Ügyfél köteles teljes mennyiségben átvenni és annak teljes vételárát megfizetni.

5.6.   Az Ügyfél köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni darabszám és minőség szerint, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni (lehetőség szerint fényképes dokumentációval ellátva).

6. REGISZTRÁCIÓ

6.1.    Viszonteladónak az jelentkezhet, akinek egyéni, vagy társas vállalkozása rendelkezik vegyszerek vagy orvosi műszerek, eszközök kereskedelmére vonatkozó jogosítványokkal. A regisztrációs kérelmet követően minden jelentkezőt megkeresünk és egyeztetjük a további részleteket. Amennyiben a szükséges jogosítványokkal rendelkezik a jelentkező és a termékeket valóban viszonteladás céljából vásárolja, akkor engedélyezzük a jelszót, amellyel elérhető az Internetes oldalunk viszonteladóknak szóló területe.

6.2.   A Főoldalon található „Regisztráció” elnevezésű menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfélnek ki kell töltenie a felhasználói adatokat (bővebben lásd: adatkezelési tájékoztató), a számlázási adatokat és a szállítási adatokat (amennyiben eltérnek a szállítási adatoktól). Az Ügyfél a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen (a Honlapon közzétett) ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja. A regisztrációt követően azonnal be lehet jelentkezni és a vásárlás megkezdhető.

6.3.   A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért, például szállítási késedelem) felelősség nem terheli. Szolgáltató minden esetben jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján, vagy ellenőrző programok (Opten, Bisnode) segítségével meggyőződni többek között arról, hogy a regisztráló személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az ellenőrzés alapján a Szolgáltató jogosult a kiszolgálás feltételeit megváltoztatni, vagy a megrendelés teljesítését megtagadni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló Ügyfélként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért felelősség nem terheli.

6.4.   Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor, indokolás nélkül törölni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően – feltéve, ha korábban nem adott le megrendelést, vagy hajtott végre bármilyen tranzakciót – azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Ügyfél újból regisztrálhat. Amennyiben az Ügyfél korábban már leadott megrendelést, adatai a rendszerből nem törlődnek, hanem inaktiválódnak. Ebben az esetben a korábban leadott megrendelésekhez kapcsolódó adatokat és dokumentumokat a Szolgáltató megőrzi.

6.5.   A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

6.6.  Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint – az Ügyfél külön e-mailes értesítése alapján – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség az Ügyfelet terheli.

6.7.   Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor az új jelszó létrehozásához szükséges információkat e-mailben elküldjük Önnek.

6.8.  Belépést a Belépés gomb segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belép gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat. Belépés után megjelenik egy “Adatok módosítása” menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

7. MEGRENDELÉS

7.1.    A Honlapon szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó utasításokat a konkrét termék leírásában találja meg részletesen. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van. Adott esetben kérjék a Nordik Magyarország Kft. segítségét. Adott termékek használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.

7.2.   Az egyes termékekhez szükséges információs adatlapot és a biztonsági adatlapot letölthetik adatbázisunkból.

7.3.   A rendelt termékekhez tartozó dokumentációkat minden esetben töltsék le, és őrizzék meg. Amennyiben valamely terméknek nem találja a dokumentációját, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken.

7.4.   A feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

7.5.   A Honlapon megjelenített termékek ára nettóban, és az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon (bruttóban) is fel van tűntetve. A honlapon található árak minden forintban értetendőek. A honlap nyelvének megválasztása (angol) esetén az árak euróban kerülnek feltüntetésre. A szállítási költséget a termékek ára nem tartalmazza. A megrendelés során lehetőség van a Szolgáltató által biztosított egyedi kupon beváltására, vagy más kedvezmények felhasználására melyek összege beszámítható a megrendelt termék árába.

7.6.   Az egyes termékek megrendelésének feladására a Honlapon a regisztrációt követő bejelentkezés után van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott terméket az arra történő kattintást „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába (rendeléseket tartalmazó összesítő lista).

7.7.   A kosár tartalmát a “Kosár” menüpont segítségével is ellenőrizheti. A Kosár tartalmát megtekintheti, annak tartalmát (vagy tartalmának egyes elemeit) akár törölheti is az adott termék mellett található törlés (kuka) ikonra kattintással. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a “Pénztár” gombra, ám amennyiben további termékeket szeretne választani, a „Tovább nézelődöm” gombra kattintva folytathatja az oldal használatát még megrendelés előtt.

7.8.   A „Pénztár” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését, itt választhat fizetési és kiszállítási módot, illetve megadhatja a kiszállítással kapcsolatos speciális elvárásait is. Itt adhatja meg a számlázási és szállítási adatait. Az Ügyfél a megrendelés feladása előtt – egy összegző oldalon – ellenőrizheti rendelése adatait, módosíthatja a számlázási címet, kiválaszthatja a fizetés módját.

7.9.   A kiválasztott termék(ek) megrendelését követően automatikus igazolást kap, minden részletre kiterjedő információkkal. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt, a böngésző „vissza” gombjának a megnyomásával van lehetősége, a megrendelési folyamat korábbi állásaira való visszalépéssel van lehetősége. Kérjük, nézze át megadott számlázási adatait (e-mail címét, nevét, címét/címeit, adószámát stb.), a megrendelt termékek mennyiségét, árát, típusát.

7.10. A megrendelés feladására a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. Megrendelésével Ön ajánlatot tesz a Nordik Magyarország Kft. számára, mely ajánlatát a Nordik Magyarország Kft. a rendelés (ajánlat) visszaigazolásával fogad el, a szerződés ekkor lép életbe. A Nordik Magyarország Kft. a megrendelésről a vonatkozó jogszabályok alapján automatikus, azonnali visszaigazolást küld, legfeljebb 48 órán belül. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól.

7.11.   A rendelés beérkezését és feldolgozását egy külön e-mailben igazoljuk vissza, ez az automata e-mail nem feltétlenül azonos a rendelés elfogadásával, visszaigazolásával. A megrendelés feladása az Ügyfél számára ajánlati kötöttséget, a visszaigazoló e-mail megérkezésével pedig fizetési kötelezettséget keletkeztet a fizetési módoknál meghatározottak szerint.

7.12.  A megrendelést követően ügyintézőnk a megadott telefonon megkeresheti a megrendelőt és pontosíthatja a szállítás módját és időpontját. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-16 óráig történik, amennyiben a megrendelés munkaidőn kívül érkezik, akkor az azt követő napon kerül feldolgozásra. A terméket a rendelést követő munkanapon szállítjuk ki a megadott címre, amennyiben a rendelés az azt megelőző munkanapon 11 óráig megérkezik hozzánk.

7.13.  Amennyiben az Ügyfél legalább egy választott termékre egyedi emblémázást kér, úgy a „Megrendelés elküldésével” csak ajánlatkérés történik, amelyet követően a Szolgáltató ajánlatot küld, amelyet az Ügyfél elfogad (a szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre).

7.14.  Amennyiben az Ügyfél legalább egy választott terméke egyedi rendelésű, úgy a „Megrendelés elküldésével” csak ajánlatkérés történik, amelyet követően a Szolgáltató ajánlatot küld, amelyet az Ügyfél elfogad (a szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre).

7.15.  A Honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

7.16. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. Hibás szállítási cím megadása esetén a Szolgáltató a szállítási költséget nem fizeti meg az Ügyfélnek, illetve az ismételt – javított címre történő – kiszállítás díjának megfizetése az Ügyfél kötelezettsége. Ezt az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja.

7.17.  Az Ügyfél a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen (megelőző oldal tartalma esetén a „vissza” gomb megnyomásával).

9. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

9.1.    Az Ügyfél által elküldött megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés lényeges adatait és a rendelési azonosítót. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfélt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

9.2.   Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 naptári napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

10. FIZETÉSI FELTÉTELEK

10.1.  Az Ügyfél megrendelését a megrendelés visszaigazolását követően előre utalással, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással egyenlítheti ki. Az egyes fizetési módokra vonatkozó részletes információkat a „Fizetési módok” 11. pont tartalmazza.

10.2. A Szolgáltató a megrendelést automatikusan feldolgozza és a kiválasztott fizetési módtól függően e-mailben számlát küld meg az Ügyfél által megadott e-mail címre, majd – ha a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg vagy jelen ÁSZF ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően szolgáltatja az árut Ügyfél részére.

10.3. A Szolgáltató az Ügyfél részére az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően – az Ügyfél által választott fizetési módtól függően – elektronikus úton megküldött számlát állít ki az Ügyfél által megadott e-mail címre (vagy az Ügyfél kifejezett kérésére postai úton az Ügyfél által megadott címre). Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus úton megküldött számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha az Ügyfél elektronikus úton megküldendő számlája vagy díjbekérője elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára a számlát/díjbekérőt. Az elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlát Ügyfél köteles kinyomtatni és mint papír alapú számlát könyvelésében nyilvántartani.

11. FIZETÉSI MÓDOK

11.1.    A számlát minden esetben a Nordik Magyarország Kft. állítja ki, amely tartalmazza a termék vételárát és a szállítási költségeket.

11.2.   A megrendeléskor az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • Előre átutalással: A kiszállítást megelőzően banki átutalással a Nordik Magyarország Kft. CIB Banknál vezetett 10700268-43051700-51100005 számú bankszámlájára, díjbekérő alapján.
 • Bankkártyás online fizetés: A Nordik24 webáruház a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak.
 • Banki átutalás: Kizárólag szerződött partnereink részére, az egyedi szerződésben foglalt kondíciók szerint.

 

12. BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG

12.1.   A Nordik24 webáruház a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Nordik24 webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Nordik Magyarország Kft. nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Nordik24 oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást. A vásárolt áru ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

12.2.  Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.

 • Olvassa el a Nordik24 ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 • Tanulmányozza át a Nordik24 biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
 • Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja a TLS titkosításhoz szükséges opciót!

12.3.  A biztonságról

         A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Banknak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

12.4.  Elfogadott kártyák

         A CIB Bank internetes fizetési rendszere a MasterCard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

12.5.  Fizetés lépései

 1. Ön a Nordik24 oldalán választja ki az árut, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
 2. Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
 3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
 4. A fizetést követően Ön visszatér a Nordik24 oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

12.6. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

12.7.  Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Nordik24 oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül. Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

13. SZAVATOSSÁG

13.1.   Áruházunkban az eladásra kínált termékek többsége kozmetikai termék, melyekre a jogszabályból eredő szavatosság nem vonatkozik, azok a termék csomagolásán és a webshopban is jelölt felhasználhatósági időn belül őrzik meg minőségüket.

Egyes termékekre (pl. adagolórendszerek) azonban az alábbi tartalommal szavatosságot vállalunk:

13.2.  Az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.

13.3.  A szavatosság pontos feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. A Nordik Magyarország Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A szavatossági jog a vásárlást igazoló nyugtával, számlával érvényesíthető.

13.4.  Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Nordik Magyarország Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

13.5.  Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Nordik Magyarország Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

13.6. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a Nordik Magyarország Kft. kötelezettsége.

13.7.  Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Nordik Magyarország Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.

14. JÓTÁLLÁS, GARANCIA

14.1.   A Nordik Magyarország Kft. által forgalmazott termékek nem tartoznak a kötelező jótállás hatálya alá, azaz a 151/2003. Korm. rendelet által biztosított 1 éves jótállási idő ezekre nem vonatkozik.

15. PANASZKEZELÉS

15.1.   Az Ügyfél köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni darabszám és minőség szerint, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni (lehetőség szerint fényképes dokumentációval ellátva).

15.2.  Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.

15.3.  A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A Nordik Magyarország Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról. A Nordik Magyarország Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.

15.4.  Minden egyéb esetben, ha panasza lenne, igyekszünk azt a jogszabályoknak megfelelően azonnal, hatékonyan rendezni. Amennyiben ez valamilyen okból mégsem lehetséges, az 1997. évi CLV törvénynek megfelelően rendezzük azt, legkésőbb 30 napos határidővel.

15.5.  A panaszkezelés helye, elérhetőségei:

 • Levélcím: 8200 Veszprém, Erdész utca 4.
 • Telefon: (88) 326-006 (8.30-17.00 óráig)
 • E-mail: [email protected]

16. AZ ELÁLLÁS JOGA

16.1.  A Megrendelő az 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől (vásárlástól). Az elállási nyilatkozat elküldése időben megtettnek minősül, amennyiben azt a vásárló a tizennegyedik munkanapon feladja. Ebben az esetben a Nordik Magyarország Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríteni. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, ám egyéb költségük ezen felül nincsen.

16.2. A Nordik Magyarország Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik, beleértve a rendeltetésszerű használat melletti értékcsökkenést is.

16.3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • Természeténél fogva nem visszaszolgáltatható termékek;

Ennek megfelelően az áruházunkban eladásra kínált kozmetikai termékeket higiéniai okok miatt sajnos nem áll módunkban visszavásárolni.

16.4.  Amennyiben a 14 munkanapon belüli elállás jogával élni szeretne, kérjük, hogy a termék visszajuttatása mellett írásban írja le, hogy el szeretne állni a szerződéstől a fenti jogszabály felhatalmazása alapján. A nyilatkozatot e-mailben az [email protected] címre, vagy írásban a 8200 Veszprém, Erdész utca 4. címre juttathatja el a vásárló. A terméket futárszolgálattal, vagy személyesen juttathatja vissza a fenti címre, utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni.

17. FELELŐSSÉG

17.1.     Az Ügyfél Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

17.2.    Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, jogosult azt jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

17.3.    A Szolgáltatót a termékek hibátlanságáért a fogyasztóvédelmi tájékoztató szerint terheli szavatosság és jótállás. Nem fogyasztói szerződés esetén a Szolgáltatónak a Ptk. 6:163. §-a szerinti elévülési időn belül áll fenn szavatossági kötelezettsége, amely főszabály szerint 1 év.

18. SZELLEMI TULAJDON

18.1.     A Honlap és annak képi és szöveges, valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

18.2.    A Honlap és a Webáruház tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

18.3.    A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

19.1.     A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

19.2.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók. Fogyasztói szerződés esetén a magyar jog alkalmazása – az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelet alapján – nem vezethet arra, hogy megfosztja a fogyasztót a szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga szerint számára biztosított olyan védelemtől, amelytől megállapodás alapján nem lehet eltérni.

19.3.    A Plum Magyarország Kft. áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Nordik Magyarország Kft.-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

19.4.    A Nordik Magyarország Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen tartalmat, vagy szerződési feltételt. A változás a webshop-ban történt megjelenítés időpontjától lép életbe, s csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Hatálybalépés dátuma: 2024.03.28.

Jelen ÁSZF letölthető itt

Nordik Magyarország Kft.

Amennyiben nagyobb mennyiséget szeretne rendelni, mint amennyi pillanatnyilag készleten található, kérjük lépjen kapcsolatba velünk és kérjen ajánlatot az alábbi űrlapon: